ประตูระบายน้ำพระมหินทร์

       

เหตุผลความจำเป็น

                  เนื่องจากเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาในอดีตถึงปัจจุบันมีแนวโน้มเกิดถี่ขึ้น และปริมาณน้ำมากขึ้นในอนาคต ก่อให้เกิดความเสียหายให้กับประเทศอย่างมากมายและกว้างขวางในทุกภาคส่วน เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 14 โดย นายสัญชัย เกตุวรชัย (อธช.) ได้ประชุมเร่งแก้ไขปัญหาในลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างยั่งยืน สืบเนื่องจากนโยบายของนายกรัฐมนตรี และรมว.กษ. โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินงานของกรมที่สอดคล้องกับพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 9 จึงได้กำหนดให้เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำภายในคลองระพีพัฒน์ ให้เพียงพอต่อการระบายน้ำฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา

วัตถุประสงค์ของโครงการ

     - การปรับปรุงระบบชลประทานพื้นที่เจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่าง และคลองธรรมชาติให้สามรถระบายน้ำได้ตามกำหนด

  - เพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัย ในสภาพปกติและสภาพวิกกฤตที่เกิดขึ้นต่อบ้านเรือนราษฎรที่อยู่ใกล้กับพื้นที่เจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

สาระสำคัญของโครงการ   

                 - ก่อสร้างประตูระบายน้ำ ขนาด 8.00x8.00 เมตร จำนวน 5 ช่อง

ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ 

            -  ประตูระบายน้ำพระมหินทร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี  ( พ.ศ. 2561 - 2563 )

งบประมาณการค่าใช้จ่าย 

                450,000,000 บาท
งานทางผันน้ำ
งานขุดบ่อก่อสร้าง
งานตอกเสาเข็ม
งานตอกเสาเข็ม


ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ : 10 ต.ค. 2560

ข่าวประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

คำสั่งแต่งตั้ง

หนังสือเวียน

ประกาศ TOR

ประกาศสอบราคา

ประกาศประกวดราคา

งานการเงินและบัญชี

โครงการในความรับผิดชอบ

อ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง

แก้มลิงบึงลาดน้ำเตียน ระยะ 2

ประตูระบายน้ำบางสะแก ขนาด 6.00 x 5.00 ม. จำนวน 2 ช่อง

ประตูระบายน้ำพระมหินทร์

ระบบระบายน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง

คันกั้นน้ำแควตากแดดพร้อมอาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำย่อยแควตากแดด

เกี่ยวกับองค์กร

โครงสร้างหน่วยงาน

พื้นที่รับผิดชอบ

วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์

อัตรากำลัง

ติดต่อเรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ