ระบบระบายน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง

       

เหตุผลความจำเป็น

          ตามที่คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้เดินทางมาประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน งานก่อสร้างทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรงจังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558   ณ บริเวณพื้นที่ก่อสร้างนั้น ประธานคณะกรรมาธิการการ (พลเอกดนัย มีชูเวช) ขอให้กรมชลประทานพิจารณาขุดลอก คลองระบายน้ำล้นท้ายเขื่อนจะได้สามรถรองรับน้ำจากท้ายอาคารน้ำล้นท้ายเขื่อนได้ทันในฤดูน้ำหลาก จึงจำเป็นต้องขยายระบบระบายน้ำท้ายเขื่อนให้มีขนาดเพิ่มขึ้น

วัตถุประสงค์ของโครงการ

-เพิ่มประสิทธิภาพในการไหลของน้ำให้ดียิ่งขึ้น

-ป้องกันการกัดเซาะของลำห้วยเดิม

-เป็นแหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค ตลอดจนเกษตรกรรมในฤดูแล้ง

สาระสำคัญของโครงการ

           - ขยายลำน้ำเดิมจากท้ายอาคารน้ำล้นรองรับปริมาณน้ำล้นในฤดูน้ำหลาก 

ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ                

- ก่อสร้างระบบระบายน้ำพร้อมอาคารป้องกันการกัดเซาะโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง จังหวัดชัยนาท                   

  (ใช้ระยะเวลา ปี พ.ศ. 2561-2562)

งบประมาณการค่าใช้จ่าย  

ปี 2561                       78,400,000 บาท

ปี 2562                       70,000,000 บาท


ก่อนดำเนินการ
ก่อนดำเนินการ
งานขุดบ่อก่อสร้าง
งานขุดบ่อก่อสร้างปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ : 10 ต.ค. 2560

ข่าวประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

คำสั่งแต่งตั้ง

หนังสือเวียน

ประกาศ TOR

ประกาศสอบราคา

ประกาศประกวดราคา

งานการเงินและบัญชี

โครงการในความรับผิดชอบ

อ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง

แก้มลิงบึงลาดน้ำเตียน ระยะ 2

ประตูระบายน้ำบางสะแก ขนาด 6.00 x 5.00 ม. จำนวน 2 ช่อง

ประตูระบายน้ำพระมหินทร์

ระบบระบายน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง

คันกั้นน้ำแควตากแดดพร้อมอาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำย่อยแควตากแดด

เกี่ยวกับองค์กร

โครงสร้างหน่วยงาน

พื้นที่รับผิดชอบ

วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์

อัตรากำลัง

ติดต่อเรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ