ประตูระบายน้ำบางสะแก ขนาด 6.00 x 5.00 ม. จำนวน 2 ช่อง

       

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรของราษฎร

- เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้กับราษฎร

- เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติให้สามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ และสร้างความเจริญให้แก่ท้องถิ่น

สาระสำคัญของโครงการ   

- ก่อสร้างประตูระบายน้ำ ขนาด 2-5.00x6.00 เมตร

- อาคารป้องกันตลิ่งซ้าย-ขวา ยาว 2.00 กม.

- อาคารบังคับน้ำ 2 แห่ง

ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 1 ปี 


ก่อนดำเนินการ
ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ : 17 ม.ค. 2562

ข่าวประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

คำสั่งแต่งตั้ง

หนังสือเวียน

ประกาศ TOR

ประกาศสอบราคา

ประกาศประกวดราคา

งานการเงินและบัญชี

โครงการในความรับผิดชอบ

อ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง

แก้มลิงบึงลาดน้ำเตียน ระยะ 2

ประตูระบายน้ำบางสะแก ขนาด 6.00 x 5.00 ม. จำนวน 2 ช่อง

ประตูระบายน้ำพระมหินทร์

ระบบระบายน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง

คันกั้นน้ำแควตากแดดพร้อมอาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำย่อยแควตากแดด

เกี่ยวกับองค์กร

โครงสร้างหน่วยงาน

พื้นที่รับผิดชอบ

วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์

อัตรากำลัง

ติดต่อเรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ