หน้าที่ความรับผิดชอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

ขอบเขตจังหวัดความรับผิดชอบของสำนักงานก่อสร่างชลประทานขนาดกลางที่ 12 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง รับผิดชอบงานในเขตพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ สุพรรณบุรี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง  และ อุทัยธานี หรือตามที่อธิบดีกรมชลประทานมอบหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบ
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
1. วางแผน ควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการบริหารงานก่อสร้างของโครงการชลประทานขนาดกลาง โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การเพิ่มประสิทธิภาพการชลประทาน และโครงการอื่นตามที่กรมชลประทานมอบหมาย
2. วางแผน ประสานงาน การเตรียมความพร้อมก่อนการก่อสร้าง การใช้พื้นที่ก่อสร้าง
3. อำนวยการให้การดำเนินการเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในขั้นตอนการก่อสร้างโครงการเป็นไปอย่างครบถ้วน
4. ให้คำปรึกษา แนะนำ เทคนิคการก่อสร้างให้ถูกต้องและเป็นไปตามหลักวิศวกรรม
5. วางแผน ประสานงาน กำกับ การจัดทำรายงานการศึกษาโครงการเบื้องต้น (Reconnaissanc Report) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ โครงการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ และโครงการพิเศษอื่นๆ ที่ได้รับการร้องเรียน / ร้องขอจากประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ
6. วางแผน ควบคุม บริหาร ดำเนินการสำรวจภูมิประเทศเพื่อการก่อสร้าง
7. ให้คำปรึกษา แนะนำ ตรวจสอบ เอกสารประกวดราคา ราคากลาง วัสดุหลัก และราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้าง
8. ตรวจสอบ ควบคุม กำกับ คุณภาพงานก่อสร้างรวมทั้งติดตาม ประเมินผลงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐาน ถูกต้องตามหลักวิชาการ
9. ดำเนินการส่งมอบงานโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ ให้สำนักชลประทานและ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ
10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มงานวิศวกรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
1. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนและจัดทำแผนการพัฒนาแหล่งน้ำ และแผนการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ
2. วางแผนงาน จัดทำประมาณการงบประมาณก่อสร้าง และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน
3. วิเคราะห์แผนงานก่อสร้าง วิเคราะห์ราคางาน
4. ศึกษาและจัดทำรายงานการศึกษาโครงการเบื้องต้น (Reconnaissanc Report) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ โครงการระบายน้ำโครงการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ และโครงการพิเศษอื่น ๆ ตามคำร้องเรียน / ร้องขอของประชาชน
5. ดำเนินการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง และสำรวจเพื่อการออกแบบ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและโครงการพิเศษอื่น ๆ
6. ตรวจสอบรายการคำนวณปริมาณงานวัสดุก่อสร้าง
7. จัดทำเอกสารประกวดราคา ราคากลางวัสดุหลัก และราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้าง บริหารสัญญาจ้างเหมา และตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพของวัสดุที่ใช้งาน
8. ควบคุมคุณภาพผลงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐาน ถูกต้องตามหลักวิชาการ
9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มงานก่อสร้าง 1-3 มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
1. วางแผน ดำเนินการ ประสานงาน การเตรียมความพร้อมก่อนการก่อสร้าง การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง
2. ดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน ก่อน – ระหว่างการก่อสร้าง ของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำทุกประเภท
3. ตรวจสอบข้อเท็จจริงการข้องเรียน/ร้องขอของประชาชน
4. ถอดแบบ คำนวณปริมาณงานและวัสดุก่อสร้าง ศึกษาและตรวจสอบแหล่งวัสดุก่อสร้างชนิดต่าง ๆ สำหรับใช้ในการก่อสร้าง และ/หรือเพื่อการจัดทำเอกสารประกวดราคา จัดทำรายงานบันทึกข้อมูลโครงการเบื้องต้นงานที่ได้รับ การร้องเรียน/ร้องขอ
5.วางแผน ควบคุม บริหาร ดำเนินการงานก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางโครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโครงการชลประทาน โครงการพิเศษอื่น ๆ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการพัฒนา เพื่อความมั่นคง โครงการป้องกันตนเองชายแดน โครงการป้องกันภัยอันเกิดจากน้ำและอาคารชลประทานประเภทต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จตามแผนงานงบประมาณ และ/หรือเงินนอกงบประมาณที่ได้รับ
6. ดำเนินการส่งมอบโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จให้สำนักชลประทาน หรือหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกล มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
1. ควบคุมให้บริการเครื่องจักรกลและยานพาหนะที่ใช้ในงานก่อสร้าง
2. ซ่อมแซม สร้าง ดัดแปลง แก้ไขและบำรุงรักษาเครื่องกลและยานพาหนะที่ใช้ในงานก่อสร้าง
3. ควบคุมให้บริการระบบไฟฟ้า ประปา และระบบสื่อสาร
4. ดำเนินการควบคุม ซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์บังคับน้ำของโครงการก่อสร้าง
5. กำหนดหลักเกณฑ์ การจัดทำรายละเอียดด้านวิศวกรรมงานจ้างเหมาของงานด้านเครื่องกล
6. ควยคุมและบริหารงานจ้างเหมาในส่วนของงานด้านเครื่องกลให้เป็นไปตามสัญญาที่กำหนด
7. ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาบุคลากรด้านช่างกลให้มีประสิทธิภาพ
8. ให้คำปรึกษา แนะนำ งานด้านเครื่องกล ตลอดจนติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

ข่าวประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

คำสั่งแต่งตั้ง

หนังสือเวียน

ประกาศ TOR

ประกาศสอบราคา

ประกาศประกวดราคา

งานการเงินและบัญชี

โครงการในความรับผิดชอบ

โครงการสถานีสูบน้ำจรเข้สามพัน-อู่ทอง(เขาดีสลัก) จังหวัดสุพรรณบุรี

ระบบระบายน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง จังหวัดชัยนาท

ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง จังหวัดชัยนาท

โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำลำตะเพิน จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการฝายยางเพชรน้ำผึ้ง จังหวัดอุทัยธานี

โครงการฝายยางบ้านโคกหม้อ จังหวัดอุทัยธานี

โครงการประตูระบายน้ำบางสะแก จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการประตูระบายน้ำบ้านปลายนา จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการคันกั้นน้ำประตูระบายน้ำบางตะเคียน จังหวัดสุพรรณบุรี

คันกั้นน้ำฝั่งซ้ายคลองระบายใหญ่สองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

เกี่ยวกับองค์กร

โครงสร้างหน่วยงาน

พื้นที่รับผิดชอบ

วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์

อัตรากำลัง

ติดต่อเรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ