หนังสือเวียน

เรื่องอ่านดาวน์โหลด วันที่ปรับปรุงข้อมูล
รายงานประจำปี พ.ศ. 2563 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 16 เม.ย. 2564
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล2 [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 02 มี.ค. 2563
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 02 มี.ค. 2563
ยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 25 ก.ย. 2560
นโยบายสำคัญของรัฐบาล [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 19 มิ.ย. 2560
ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 20 ปี 5 ด้าน [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 19 มิ.ย. 2560
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 6 ด้าน [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 19 มิ.ย. 2560
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 17 มี.ค. 2560
ตัวอย่างการตรวจสอบของหน่วยงานภายนอก [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 17 ก.พ. 2560
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 03 พ.ย. 2559
ตัวอย่างเอกสารการซื้อ/การจ้างในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market:e-market)และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 15 มิ.ย. 2558
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 92 เรื่องการกำหนดอักษรย่อของตำแหน่งในกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 02 มิ.ย. 2558
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 91/2558 เรื่องการแบ่งงานและการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 02 มิ.ย. 2558
คำสั่งกรมชลประทานที่ 85/2558 เรื่อง การกำหนดอักษรย่อของตำแหน่งในกองพัสดุ [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 29 พ.ค. 2558
คำสั่งกรมชลประทานที่ 84 เรื่อง การแบ่งงานและการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของกองพัสดุ [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 29 พ.ค. 2558

หน้า 1, 2

ข่าวประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

คำสั่งแต่งตั้ง

หนังสือเวียน

ประกาศ TOR

ประกาศสอบราคา

ประกาศประกวดราคา

งานการเงินและบัญชี

โครงการในความรับผิดชอบ

โครงการสถานีสูบน้ำจรเข้สามพัน-อู่ทอง(เขาดีสลัก) จังหวัดสุพรรณบุรี

ระบบระบายน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง จังหวัดชัยนาท

ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง จังหวัดชัยนาท

โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำลำตะเพิน จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการฝายยางเพชรน้ำผึ้ง จังหวัดอุทัยธานี

โครงการฝายยางบ้านโคกหม้อ จังหวัดอุทัยธานี

โครงการประตูระบายน้ำบางสะแก จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการประตูระบายน้ำบ้านปลายนา จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการคันกั้นน้ำประตูระบายน้ำบางตะเคียน จังหวัดสุพรรณบุรี

คันกั้นน้ำฝั่งซ้ายคลองระบายใหญ่สองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

เกี่ยวกับองค์กร

โครงสร้างหน่วยงาน

พื้นที่รับผิดชอบ

วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์

อัตรากำลัง

ติดต่อเรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ