ระบบระบายน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง จังหวัดชัยนาท

       

เหตุผลความจำเป็น

          ตามที่คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้เดินทางมาประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน งานก่อสร้างทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรงจังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558   ณ บริเวณพื้นที่ก่อสร้างนั้น ประธานคณะกรรมาธิการการ (พลเอกดนัย มีชูเวช) ขอให้กรมชลประทานพิจารณาขุดลอก คลองระบายน้ำล้นท้ายเขื่อนจะได้สามรถรองรับน้ำจากท้ายอาคารน้ำล้นท้ายเขื่อนได้ทันในฤดูน้ำหลาก จึงจำเป็นต้องขยายระบบระบายน้ำท้ายเขื่อนให้มีขนาดเพิ่มขึ้น

วัตถุประสงค์ของโครงการ

-เพิ่มประสิทธิภาพในการไหลของน้ำให้ดียิ่งขึ้น

-ป้องกันการกัดเซาะของลำห้วยเดิม

-เป็นแหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค ตลอดจนเกษตรกรรมในฤดูแล้ง

สาระสำคัญของโครงการ

           - ขยายลำน้ำเดิมจากท้ายอาคารน้ำล้นรองรับปริมาณน้ำล้นในฤดูน้ำหลาก 

ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ                

- ก่อสร้างระบบระบายน้ำพร้อมอาคารป้องกันการกัดเซาะโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง จังหวัดชัยนาท                   

  (ใช้ระยะเวลา ปี พ.ศ. 2561-2562)

งบประมาณการค่าใช้จ่าย  

ปี 2561                       78,400,000 บาท

ปี 2562                       70,000,000 บาท


ก่อนดำเนินการ
ก่อนดำเนินการ
งานขุดบ่อก่อสร้าง
งานขุดบ่อก่อสร้างปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ : 10 ต.ค. 2560

ข่าวประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

คำสั่งแต่งตั้ง

หนังสือเวียน

ประกาศ TOR

ประกาศสอบราคา

ประกาศประกวดราคา

งานการเงินและบัญชี

โครงการในความรับผิดชอบ

โครงการสถานีสูบน้ำจรเข้สามพัน-อู่ทอง(เขาดีสลัก) จังหวัดสุพรรณบุรี

ระบบระบายน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง จังหวัดชัยนาท

ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง จังหวัดชัยนาท

โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำลำตะเพิน จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการฝายยางเพชรน้ำผึ้ง จังหวัดอุทัยธานี

โครงการฝายยางบ้านโคกหม้อ จังหวัดอุทัยธานี

โครงการประตูระบายน้ำบางสะแก จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการประตูระบายน้ำบ้านปลายนา จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการคันกั้นน้ำประตูระบายน้ำบางตะเคียน จังหวัดสุพรรณบุรี

คันกั้นน้ำฝั่งซ้ายคลองระบายใหญ่สองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

เกี่ยวกับองค์กร

โครงสร้างหน่วยงาน

พื้นที่รับผิดชอบ

วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์

อัตรากำลัง

ติดต่อเรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ