โครงการประตูระบายน้ำบางสะแก จังหวัดสุพรรณบุรี

       

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรของราษฎร

- เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้กับราษฎร

- เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติให้สามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ และสร้างความเจริญให้แก่ท้องถิ่น

สาระสำคัญของโครงการ   

- ก่อสร้างประตูระบายน้ำ ขนาด 2-5.00x6.00 เมตร

- อาคารป้องกันตลิ่งซ้าย-ขวา ยาว 2.00 กม.

- อาคารบังคับน้ำ 2 แห่ง

ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 1 ปี 


ก่อนดำเนินการ
ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ : 17 ม.ค. 2562

ข่าวประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

คำสั่งแต่งตั้ง

หนังสือเวียน

ประกาศ TOR

ประกาศสอบราคา

ประกาศประกวดราคา

งานการเงินและบัญชี

โครงการในความรับผิดชอบ

โครงการสถานีสูบน้ำจรเข้สามพัน-อู่ทอง(เขาดีสลัก) จังหวัดสุพรรณบุรี

ระบบระบายน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง จังหวัดชัยนาท

ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง จังหวัดชัยนาท

โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำลำตะเพิน จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการฝายยางเพชรน้ำผึ้ง จังหวัดอุทัยธานี

โครงการฝายยางบ้านโคกหม้อ จังหวัดอุทัยธานี

โครงการประตูระบายน้ำบางสะแก จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการประตูระบายน้ำบ้านปลายนา จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการคันกั้นน้ำประตูระบายน้ำบางตะเคียน จังหวัดสุพรรณบุรี

คันกั้นน้ำฝั่งซ้ายคลองระบายใหญ่สองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

เกี่ยวกับองค์กร

โครงสร้างหน่วยงาน

พื้นที่รับผิดชอบ

วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์

อัตรากำลัง

ติดต่อเรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ