คันกั้นน้ำแควตากแดดพร้อมอาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำย่อยแควตากแดด

       

 

คันกั้นน้ำแควตากแดดพร้อมอาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำย่อยแควตากแดด

ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

ลักษณะโครงการ

1.ก่อสร้างอาคารป้องกันการกัดเซาะ ความยาว 760 เมตร

2.ก่อสร้างคันกั้นน้ำ ความยาว 880 เมตร

ผลลัพธ์ของโครงการ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกั้นและบรรเทาภัยจากน้ำของประชาชนในพื้นที่ชุมชนและเกษตรกรรม ทำให้ความเสียหายเนื่องจากอุทกภัยลดลง

พื้นที่รับประโยชน์ 5,000 ไร่  1,000 ครัวเรือน

ดำเนินการในปี พ.ศ.2562 

งบประมาณดำเนินการ

70,000,000 บาท

 

เอกสารแนบ :    [ View ] [ Download ]ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ : 17 ม.ค. 2562

ข่าวประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

คำสั่งแต่งตั้ง

หนังสือเวียน

ประกาศ TOR

ประกาศสอบราคา

ประกาศประกวดราคา

งานการเงินและบัญชี

โครงการในความรับผิดชอบ

โครงการสถานีสูบน้ำจรเข้สามพัน-อู่ทอง(เขาดีสลัก) จังหวัดสุพรรณบุรี

ระบบระบายน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง จังหวัดชัยนาท

ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง จังหวัดชัยนาท

โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำลำตะเพิน จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการฝายยางเพชรน้ำผึ้ง จังหวัดอุทัยธานี

โครงการฝายยางบ้านโคกหม้อ จังหวัดอุทัยธานี

โครงการประตูระบายน้ำบางสะแก จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการประตูระบายน้ำบ้านปลายนา จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการคันกั้นน้ำประตูระบายน้ำบางตะเคียน จังหวัดสุพรรณบุรี

คันกั้นน้ำฝั่งซ้ายคลองระบายใหญ่สองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

เกี่ยวกับองค์กร

โครงสร้างหน่วยงาน

พื้นที่รับผิดชอบ

วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์

อัตรากำลัง

ติดต่อเรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ