ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12 ลงพื้นที่ติดตาม งานก่อสร้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562

       

วันที่ 26-27 มีนาคม 2562 เวลา 9.30 น. นายฐนันดร์ สุทธิพิศาล ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12 พร้อมด้วย หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินการก่อสร้างในเขตความรับผิดชอบของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562 ดังนี้                  

1. โครงการประตูระบายน้ำ และสถานีสูบน้ำสิงหนาท 2 ตั้งอยู่ที่ ตำบลบ้านม้า อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สามารถบรรเทาอุทกภัยในฤดูน้ำหลาก อีกทั้งในฤดูแล้งยังเป็นแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรกรรมและการอุปโภค-บริโภค ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านม้า อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มีพื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 400,000 ไร่ ราษฎรได้รับประโยชน์ 2,500 ครัวเรือน ปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จ

2. เขื่อนป้องกันตลิ่ง ระยะที่2 ประตูระบายน้ำพระงาม ตั้งอยู่ที่ ตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี เป็นอาคารป้องกันตลิ่งและพนังกั้นน้ำ ขนาด สูง 2 เมตร ยาว 300 เมตร กว้าง 4 เมตร สามารถป้องกันอุทกภัยจากน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่เกษตรกรรมและปศุสัตว์ของราษฎรป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นต่อบ้านเรือนราษฎรที่อยู่ใกล้ริมตลิ่งและถนนสัญจรในหมู่บ้าน ปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จ

3. ระบบระบายน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง ตั้งอยู่ที่ ตำบลกะบกเตี้ย อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท เป็นการก่อสร้างระบบระบายน้ำพร้อมอาคารป้องกันการกัดเซาะ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการไหลของน้ำให้ดียิ่งขึ้น ป้องกันการกัดเซาะของลำห้วยเดิมและเป็นแหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค ตลอดจนเกษตรกรรมในฤดูแล้ง มีพื้นที่รับประโยชน์ 10,000 ไร่ ราษฎรได้รับประโยชน์ 3,000 ครัวเรือน 

4. โครงการประตูระบายน้ำพระมหินทร์ ตั้งอยู่ที่ ตำบลหนองขนาก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยก่อสร้างประตูระบายน้ำ จำนวน 5 ช่อง สามารถบรรเทาปัญหาอุทกภัยกับพื้นที่เจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่าง อีกทั้งในฤดูแล้ง ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำให้แก่พื้นที่ชลประทาน   ของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ 

5. โครงการแก้มลิงบึงลาดน้ำเตียน (ระยะ2) ตำบลศาลาขาว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ความจุเก็บกักประมาณ 6 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนราษฎร และใช้เป็นแหล่งเก็บกักน้ำ มีพื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 5,000 ไร่ ราษฎรได้รับประโยชน์ 1,800 ครัวเรือน 

6. ประตูระบายน้ำบางสะแก ขนาด 6.00 x 5.00 ม. จำนวน 2 ช่อง ตั้งอยู่ที่ ตำบลบางตะเคียน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นการก่อสร้างประตูระบายน้ำขนาด 6.00 x 5.00 ม. จำนวน 2 ช่อง พร้อมด้วยเครื่องสูบน้ำจำนวน 4 เครื่อง สามารถช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรของราษฎร มีพื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 1,000 ไร่ ราษฎรได้รับประโยชน์ 250 ครัวเรือน 

เอกสารแนบ :    [ View ] [ Download ]ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ : 28 มี.ค. 2562
ข่าวที่น่าสนใจอื่นๆ
 • "ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน" (ดู: 854)
 • ประชุมโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ (ดู: 938)
 • พิธีถวายสัตย์ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ (ดู: 819)
 • Coffee Meeting (ดู: 811)
 • กาแฟสามชุก12 (ดู: 921)
 • ข่าวประกาศ

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศ

  คำสั่งแต่งตั้ง

  หนังสือเวียน

  ประกาศ TOR

  ประกาศสอบราคา

  ประกาศประกวดราคา

  งานการเงินและบัญชี

  โครงการในความรับผิดชอบ

  อ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง

  แก้มลิงบึงลาดน้ำเตียน ระยะ 2

  ประตูระบายน้ำบางสะแก ขนาด 6.00 x 5.00 ม. จำนวน 2 ช่อง

  ประตูระบายน้ำพระมหินทร์

  ระบบระบายน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง

  คันกั้นน้ำแควตากแดดพร้อมอาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำย่อยแควตากแดด

  เกี่ยวกับองค์กร

  โครงสร้างหน่วยงาน

  พื้นที่รับผิดชอบ

  วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์

  อัตรากำลัง

  ติดต่อเรา

  หน้าที่ความรับผิดชอบ