แก้มลิงบึงลาดน้ำเตียน ระยะ 2

       

 

แก้มลิงบึงลาดน้ำเตียน ระยะ2(Lad Nam Tain The Kaem Ling Project)
ตำบลศาลาขาว ตำบลกระจัน อำเภอเมือง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

เหตุผลความจำเป็น

               องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาขาว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ได้มีหนังสือที่ สพ.76101/365 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2548 ขอรับการสนับสนุน
โครงการแก้มลิง(บึงลาดน้ำเตียน) สำหรับเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง และเป็นที่เก็บกักน้ำบรรเทาภัยจากน้ำท่วมได้อีกส่วนหนึ่ง

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
     - เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำตามธรรมชาติ ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มที่
     - เพื่อใช้เป็นแหล่งเก็บกักน้ำไว้ใช้เสริมการเพาะปลูกพืชในฤดูฝน จำนวน5,000ไร่ และการเพาะปลูกพืชใน 
     - เพื่อแก้ไขและลดปัญหาน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนราษฎร
     - เพื่อลดและชะลอปริมาณน้ำที่จะระบายจากโครงระบายใหญ่สามชุก 2 ไปลงคลองระบายใหญ่สองพี่น้อง
     - เพื่อเพิ่มรายได้ และยกฐานะความเป็นอยู่ของราษฎรที่อยู่ในเขตพื้นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียงให้สูงขึ้น โดยเป็นผลสืบเนื่องจากผลผลิตจากการเพาะปลูก ลดอัตราเสี่ยงในการขาดแคลนน้ำของพื้นที่เพาะปลูก

สาระสำคัญของโครงการ 
1. แก้มลิงรับน้ำ จำนวน  1  แห่ง เก็บน้ำได้ที่ระดับเก็บกักประมาณ 6 ล้าน ลบ.ม.

2. สะพาน 2 แห่ง ขนาด 8x40 เมตร

3. ท่อลอดคันกั้นน้ำ 37 แห่ง

ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ
      - แก้มลิงบึงลาดน้ำเตียนใช้ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี   (พ.ศ.2560 - 2561) 

งบประมาณการค่าใช้จ่าย
        87,500,000.00 บาท


ก่อนดำเนินการ
งานบดอัดคันดิน
งานบดอัดคันดิน
ท่อลอดคันกั้นน้ำ

ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ : 19 ม.ค. 2557

ข่าวประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

คำสั่งแต่งตั้ง

หนังสือเวียน

ประกาศ TOR

ประกาศสอบราคา

ประกาศประกวดราคา

งานการเงินและบัญชี

โครงการในความรับผิดชอบ

โครงการสถานีสูบน้ำจรเข้สามพัน-อู่ทอง(เขาดีสลัก) จังหวัดสุพรรณบุรี

ระบบระบายน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง จังหวัดชัยนาท

ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง จังหวัดชัยนาท

โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำลำตะเพิน จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการฝายยางเพชรน้ำผึ้ง จังหวัดอุทัยธานี

โครงการฝายยางบ้านโคกหม้อ จังหวัดอุทัยธานี

โครงการประตูระบายน้ำบางสะแก จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการประตูระบายน้ำบ้านปลายนา จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการคันกั้นน้ำประตูระบายน้ำบางตะเคียน จังหวัดสุพรรณบุรี

คันกั้นน้ำฝั่งซ้ายคลองระบายใหญ่สองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

เกี่ยวกับองค์กร

โครงสร้างหน่วยงาน

พื้นที่รับผิดชอบ

วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์

อัตรากำลัง

ติดต่อเรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ