อ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง

       

 

อ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง (HUAY NONG RONG BASIN)
ต.กะบกเตี้ย อ.เนินขาม จ.ช้ยนาท

เหตุผลความจำเป็น

            ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ได้เสนอให้ช่วยพิจารณาวางโครงการอ่างเก็บน้ำห้วย หนองโรง เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2532 เพื่อเป็นแหล่งเก็บน้ำในการอุปโภค - บริโภค การเกษตรและป้องกันอุทกภัย เนื่องจากพื้นที่บริเวณโครงการและใกล้เคียง มีสภาพ แห้งแล้ง

           กรมชลประทาน โดยกองวางโครงการได้ทำการศึกษาโครงการแล้ว มีความ เหมาะสม กล่าวคือ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จะเป็น แหล่งกักเก็บน้ำที่สำคัญของอำเภอเนินขาม อำเภอหันคา และอำเภอใกล้เคียง เพื่อใช้ ในการอุปโภค-บริโภค และด้านเกษตรกรรม โดยมีพื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 10,000 ไร่ อีกทั้งในฤดูน้ำหลาก ยังสามารถเก็บกักน้ำ และบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ เกษตรกรรมได้เป็นอย่างดี โดยก่อสร้างปิดลำห้วยหนองโรง ซึ่งเป็นลำน้ำสาขาของลุ่ม แม่น้ำท่าจีน

วัตถุประสงค์ของโครงการ

          - เป็นแหล่งเก็บกักน้ำไว้ช่วยเหลือการเพาะปลูกในฤดูฝนและการปลูกพืชไร่ ในฤดูแล้งให้แก่พื้นที่

          - เพื่อช่วยบรรเทาอุทกภัยบริเวณพื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่เกษตรกรรม

          - เป็นแหล่งเก็บกักน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภคของประชาชนตลอดจนสัตว์ เลี้ยงในฤดูแล้ง

          - เป็นแหล่งแพร่และเพาะขยายพันธุ์ปลาน้ำจืดให้ราษฎรได้บริโภคและมีราย ได้เสริม

          - เพื่อเพิ่มรายได้ และยกฐานะความเป็นอยู่ของราษฎรที่อยู่ในเขตพื้นที่ โครงการและบริเวณใกล้เคียงให้สูงขึ้น โดยเป็นผลสืบเนื่องจากผลผลิตจากการเพาะ ปลูก ลดอัตราเสี่ยงในการขาดแคลนน้ำของพื้นที่เพาะปลูก

         - เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในบริเวณใกล้เคียง

สาระสำคัญของโครงการ

          - ทำนบดิน ขนาก กว้าง 9.00 ม. ยาว 2,830.00 เมตร สูง 8.50 เมตร

   ความจุของอ่างเก็บน้ำที่ระดับเก็บกัก 14.00 ล้าน ลบ.ม.

          - อาคารประกอบ

          - ท่อส่งน้ำฝั่งขวา ขนาด Dia. 1.20 เมตร ยาว 128.00 เมตร ส่งน้ำได้สูงสุด 5.975 ลบ.ม./วินาที

          - อาคารระบายน้ำล้น 2 แห่ง  

          -  ระบายน้ำได้สูงสุด 750.00 ลบ.ม./วินาที และ ระบายน้ำได้สูงสุด 5.55 ลบ.ม./วินาที ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ

           - ก่อสร้างทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (พ.ศ.2553 , 2557 ถึง 2560)

งบประมาณการค่าใช้จ่าย 

          - ค่าก่อสร้างทั้งโครงการ  587,067,996.92 บาท

ความก้าวหน้าโครงการ

ปีงบประมาณ 2553

          - ก่อสร้างอาคารสำนักงาน

ปีงบประมาณ2557  

          - ก่อสร้างท่อส่งน้ำฝั่งขวา ศก. 1.20 ม. 1แห่ง และอาคารระบายน้ำล้นเสริม ท่อ ศก.1.00 ม. 1 แห่ง

ปีงบประมาณ 2558-2561 อยู่ระหว่างดำเนินการ**

          - ผลงานทั้งโครงการ   100 %  

      


งานทำนบดิน
งานอาคาคารระบายน้ำล้น


ดำเนินการแล้วเสร็จ
ดำเนินการแล้วเสร็จ
ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ : 27 ม.ค. 2557

ข่าวประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

คำสั่งแต่งตั้ง

หนังสือเวียน

ประกาศ TOR

ประกาศสอบราคา

ประกาศประกวดราคา

งานการเงินและบัญชี

โครงการในความรับผิดชอบ

โครงการสถานีสูบน้ำจรเข้สามพัน-อู่ทอง(เขาดีสลัก) จังหวัดสุพรรณบุรี

ระบบระบายน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง จังหวัดชัยนาท

ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง จังหวัดชัยนาท

โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำลำตะเพิน จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการฝายยางเพชรน้ำผึ้ง จังหวัดอุทัยธานี

โครงการฝายยางบ้านโคกหม้อ จังหวัดอุทัยธานี

โครงการประตูระบายน้ำบางสะแก จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการประตูระบายน้ำบ้านปลายนา จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการคันกั้นน้ำประตูระบายน้ำบางตะเคียน จังหวัดสุพรรณบุรี

คันกั้นน้ำฝั่งซ้ายคลองระบายใหญ่สองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

เกี่ยวกับองค์กร

โครงสร้างหน่วยงาน

พื้นที่รับผิดชอบ

วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์

อัตรากำลัง

ติดต่อเรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ